Temps de lecture : < 1 minute(Last Updated On: 4 Tháng Tám 2022)

Joseph Marie Than Nghi và Vu Pierre Luu Van, thành viên của SVECJ tại Việt Nam làm chứng cho tầm quan trọng của việc đào tạo đối với Hội


SVECJ Khám phá dự án cuộc sống của chúng tôi