Temps de lecture : < 1 minute

Joseph Marie Than Nghi và Vu Pierre Luu Van, thành viên của SVECJ tại Việt Nam làm chứng cho tầm quan trọng của việc đào tạo đối với Hội


SVECJ Khám phá dự án cuộc sống của chúng tôi